CHINA
Unit 1915-1918 CITIC Plaza,
No. 233, Tian He Bei Road,
510610 Tian He District,
Guangzhou, China.

TURKEY
Harman Sokak
Harmanci Giz Plaza,
No:5, Kat:20,
34394 Esentepe,
Istanbul, Turkey.

  • +90 212 284 4436
  • +90 212 284 4437