<

สะพานปุตรา (Putra Bridge)

สะพานปุตราเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดในรัฐปุตราจายา สะพานมีความยาว 435 เมตร ทำจากคอนกรีต เชื่อมพื้นที่ส่วนราชการ และพื้นที่เขตพัฒนาแบบผสมผสาน เข้าด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นถนนหลักของเมือง

สะพานถูกออกแบบให้เป็นสะพานสามยอด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแบบอิสลามตามแบบสะพานคาจูที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน ส่วนที่น่าสนใจคือท่าเรือรูปหอคอยทั้งสี่ที่ยื่นออกมาเสมือนเป็นดาดฟ้าชมวิวเหนือทะเลสาบปุตราจายา

สะพานปุตราทำหน้าที่เป็นถนนสำหรับคนเดินเท้า รถยนต์ และรถราง ในอนาคตจะมีการดัดแปลงหนึ่งในท่าเรือรูปหอคอยมาเป็นพื้นที่รับประทานอาหารโดยมีท่าเทียบเรือไว้ให้บริการด้วย
ดูแผนที่