<

หอศิลป์มาวาร์ (Mawar Gallery)

หอศิลป์มาวาร์คือหอศิลป์แห่งแรกในมาเลเซียที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ "สตรีที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินของยะโฮร์"

หอศิลป์ถาวรแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเก่าที่มีอายุประมาณ 100 ปี และถือเป็นความสำเร็จในการประกาศเกียรติคุณของสตรีในรัฐยะโฮร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้และความสำเร็จของรัฐยะโฮร์

ในหอศิลป์มีภาพของสุลต่านในอดีตของรัฐยะโฮร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสตรีเชื้อพระวงศ์และสตรีที่มีบทบาทสำคัญต่อรัฐยะโฮร์ หอศิลป์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีทุกชนชั้นและทุกกลุ่มอาชีพ
ดูแผนที่